Lynetteholm

En ny bydel i København

Et bredt flertal i Folketinget vedtog d. 4. juni 2021 anlægsloven om Lynetteholm - en kunstig ø på ca. 2,8 km2 i Øresund for enden af Refshaleøen og overfor Nordhavn. Lynetteholms areal svarer til ca. 400 fodboldbaner, og giver plads til boliger til ca. 35.000 borgere, et tilsvarende antal arbejdspladser, samt et kystlandskab med strand ud mod Øresund. 

Projektet afføder en række omfattende følgeprojekter og derfor er man nu i gang med at undersøge, hvordan Lynetteholm konkret kan udformes, herunder holmens overordnede udseende, mulige metrolinjer og linjeføringen for Østlig Ringvej. Den endelige udformning af Lynetteholm skal godkendes af Folketinget og af Københavns Borgerrepræsentation.

Borgerinddragelse på bagkant

Projektet er omdiskuteret og er bl.a. kritiseret for at mangle opbakning blandt københavnerne. Projektet blev søsat som en principaftale mellem regeringen og Københavns Kommune fra oktober 2018 og siden besluttet af et flertal af partier på Københavns Rådhus i august 2020.I 2022 er der iværksat forskellige tiltag i værk, der skal give borgerne medindflydelse på projektet. Vi har som lokaludvalg afholdt en række borgermøder om projektet - senest i 2022 i forbindelse med "Den strategiske miljøvurdering af Østhavnen - herunder Lynetteholm".  

Vores høringssvar til projektet kan ses - upload filer. 

Bemærkninger til Den strategiske miljøvurdering af Østhavnen - herunder Lynetteholm

Vis alle

Der bør snarest rådes bod på fravær af en analyse af en stormflodsport

Miljøvurdering og anlæg af en stormflodsport i Kronløbet må ske straks.

Tiltag til at reducere trafik i centrum og på Christianshavn må besluttes

Tiltag til at dæmpe trafikken gennem centrum må udvikles forud en endelig beslutning om Østlig Ringvej. Gennemkørselsproblemet er undervurderet i SMVen.

Sivetrafik via Østlig Ringvejs tilslutningsanlæg på Lynetteholm må undgås

Østlig Ringvej må ikke resultere i sivetrafik til og fra centrum af København – det er der risiko for, hvis tilslutningen til omfartsvejen på Lynetteholm bliver terminal.

Beboere i Østhavnen bør have bedre alternativer til bilen

Cykelbetjeningen af det nye byudviklingsområde er utilstrækkeligt belyst – lige såvel som havnebussernes fremtidige rolle bør belyses. Det gælder også cykelforbindelsen til og fra Lynetteholm via Refshaleøen.

Østhavnen skal være åben, blå og med plads til rekreative arealer

Der bør fremlægges alternativer for Østhavnens bebyggelsestæthed og prioritering af grønne og blå områder, forud en beslutning herom, så borgerne får indsigt og medbestemmelse. I den forbindelse ønsker lokaludvalget, at der foretages en gennembrydning af Margretheholm Havn til Krudtkøbsgraven for sikre området og Margretheholms Havns rekreative værdi.

Almene boliger må prioriteres højt

Andelen af almene boliger må maksimeres af hensyn til boligpriserne og en balanceret befolkningssammensætning.

Jordtransporten gennem byen skal nedbringes

I relation til anlæg af Lynetteholm anser Lokaludvalget transport af al ny jord med lastbil over bl.a. Knippelsbro for unødigt hensynsløs over for Christianshavn. Lokaludvalget ønsker beslutningen ændret.

Byplanlægning bør ske simultant regionalt og lokalt

Den ensidige fokusering på en fortætning af Københavns Kommune, bl.a. med østhavnsudbygningen, bør erstattes af en ”både-og”-udvikling, hvor der parallelt byudvikles stationsnært i regionens ”fingre” jf. fingerplanen.