Vi ønsker en trafiksanering af Torvegade

Vores ønske om bedre cykelfremkommelighed på Torvegade og færre gennemkørende bilister blev hørt ved Overførelsessagen 2022/2023.

I maj 2023 besluttede Borgerrepræsentationen at afsætte penge til bedre cykelfremkommelighed på Torvegade ved forhandlingen om Overførelsessagen. I 2022 blev der allerede sat penge af til cykelfremkommelighed i Torvegade i forbindelse med infrastrukturaftalen på Christiansborg, dog med et forbehold for at Københavns Kommune medfinansierede projektet.

Med medfinansieringen fra Københavns Kommune kan vi nu se frem til en realisering af projektet, som tager udgangspunkt i løsningsforslag 1 fra Teknik- og Miljøforvaltningens foranalyse fra 2021.

Vi er i god dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen, som er ved at finde en rådgiver til at tegne projektet færdigt. Rådgiveren forventes at sættes på projektet i november, hvor den egentlige planlægning og inddragelse kan begynde. Vi er med på råds og forventer at inddrages så meget som muligt i projektet.

Projektet forventes at sættes i jorden i slutningen af 2025 med en anlægsfase frem til 2028.

Skitse af situationsplan for Torvegade

Det foreløbige skitseforslag for Torvegade er: 

  • at cykelstierne og fortove udvides på hele strækningen 
  • der bliver en kørebane i hver strækning og busbanerne nedlægges med undtagelse foran Christianshavns Torv 
  • der etableres et grønt midterareal med mulighed for beplantning af træer fra Christianshavns Voldgade til Christmas Møllers Plads 

Baggrund for projektet

I 2021 satte Teknik- og Miljøforvaltningen gang i et projekt, der skulle undersøge mulighederne for at fremme forholdene for bløde trafikanter på Torvegade. Vi blev inddraget undervejs og tilkendegav vores velvilje overfor projektet.

Undersøgelsen mundede ud i to forskellige løsningsforslag:

Scenarie 1: Bedre forhold for de lette trafikanter, Torvegade som Strøggade:

  • Busbanerne nedlægges, undtagen foran Christianshavns Torv
  • Der etableres bredere cykelstier og fortove på strækningen

Scenarie 2: Fredeliggørelse af Torvegade, bilfrit Torv:

  • Torvegade lukkes for gennemkørende biler ved Christianshavns Torv
  • Busbanerne nedlægges, undtagen foran Christianshavns Torv
  • Der etableres bredere cykelstier og fortove på strækningen

Vi synes, det er en god idé at fremme forholdene for cyklister og gående og dæmpe den gennemkørende biltrafik. En stor del af biltrafikken på Torvegade er gennemkørende og tal fra 2019 viser, at der kører flere cyklister end biler på strækningen til trods for de nærliggende cykelbroerne.

Derudover vil projektet også nedbringe luftforureningen og give mulighed for bedre byliv på Christianshavns Torv og på Torvegade, der kunne blive en mere attraktiv strøggade.

I lokaludvalget så vi dog gerne, at det var scenarie 2, der blev realiseret, men vi ser frem til en Torvegade med mindre trafik og bedre forhold for de bløde trafikanter.

Nedenfor kan du se foranalysen med de to projektforslag samt budgetnotatet fra Overførelsessagen 2022/2023. 

Trafiktællinger fra 2019

Der kører flere cykelister på Torvegade end biler. De seneste tal fra Teknik- og Miljøforvaltningen fra 2019 opgiver følgende trafik tal:    

  • 17.520 biler, inklusiv lastbiler og busser mellem kl. 7-19
  • 23.641 cykelister mellem kl. 7-19