Bedre forhold for cyklister og gående i Torvegade

Der er indgået politisk aftale på rådhuset om at sætte penge af til at forbedre cykelfremkommelighed og trafiksikkerhed på Torvegade. Anlægsarbejdet vil efter planen starte i 2025.

Projektet om cykelfremkommelighed i Torvegade har været undervejs siden 2020. Her blev der sat penge af til at udarbejde en analyse og et dispositionsforslag for, hvordan forholdene for cyklister, gående og busser på strækningen kunne forbedres under hensyn til de mange byrumsmæssige interesser.

Forventninger til projektet

Vi ser positivt på Torvegade-projektet og har været med i processen og bidraget med input. Vi er derfor glade for, at politikerne på rådhuset har lyttet og valgt at prioritere projektet, som var blandt vores store ønsker ved kommunens budgetforhandlinger og Overførselssagen.

Foruden bedre forhold for bløde trafikanter, ser vi at trafikomlægningen vil betyde mindre støj og luftforurening i gaden for dem, der bor der, og så vil det give mulighed for, at Torvegade kan blive en mere attraktiv handelsgade, end den er i dag.

Medfinansiering fra staten

Projektet vil blive finansieret med penge fra den nationale cykelpulje, hvor der er givet et tilsagn på 26,9 mio. kroner til anlægsarbejdet, når kommunen stiller med et tilsvarende beløb.

Projekt vil begynde i 2025 og indebærer, at fortove og cykelstier på strækningen bliver udvidet. Derudover vil bilerne i gaden komme til at dele kørebane med bussen. Projektet forventes færdigt i 2028. 

Om Torvegade

  • Torvegade er en ca. 750 meter lang central trafikåre
  • Antallet af cyklister forventes at stige med 2.200 frem mod 2035
  • Det bringer det daglige antal op på ca. 27.000 på hverdage
  • Antallet af biler forventes at falde med ca. 1000
  • Anlægsomkostningerne forventes at blive på 47,8 mio. kroner
  • I sidegaderne etableres ca. 110 nye cykelparkeringspladser