Borgermøde om Lynetteholmen

Anlæggelsen af Lynetteholmen får store konsekvenser for dele af Christianshavn. Lokaludvalget følger udviklingen tæt.

Onsdag den 30. oktober inviterer By & Havn til borgermøde om miljøvurderingen, der skal laves, inden man kan gå i gang med det egentlige anlægsarbejde, landindvinding og etablering af jorddepot, der på sigt skal blive til Lynetteholmen.

Formålet er, at borgere, virksomheder og andre interessenter, der kan blive berørt af projektet, får mulighed for at stille spørgsmål og komme med input til miljøkonsekvensrapportens indhold. Det kan f.eks. være idéer til, hvilke miljøpåvirkninger der skal tillægges særlig vægt i vurderingen og forslag om alternativer til projektet eller dets placering.

Afhængigt af hvordan man vælger at anlægsarbejdet og tilkørslen af jord organiseres, kan projektet vise sig at få stor betydning for beboere på Margretheholmen og medlemmer af Sejlklubben Lynetten og andre brugere af Margretheholm Havn.

By & Havn vurderer, at den nuværende adgangsvej via Refshalevej er utilstrækkelig og vanskelig at udvide. Derfor lægges der op til at etablere en ny adgangsvej til modtagepladsen på Refshaleøen via Forlandet og øst om boligbebyggelsen ved Margretheholm. Det skal ske henover Kraftværkshalvøen og på tværs af Margretheholm Havn til Refshaleøen.

Anlæg af en ny adgangsvej på tværs af Margretheholm Havn vil betyde, at lystbådehavnens aktiviteter skal flyttes, f.eks. til en nyindrettet lystbådehavn ved Prøvestenen. By & Havn vil endvidere undersøge, om det er muligt at sejle jorden til Lynetteholm som supplement til transport med lastbil.

Lokaludvalget følger sagen tæt og vil indsende et høringssvar til Miljøstyrelsen. Lokaludvalget vil også være til stede, når By & Havn holder borgermøde onsdag den 30. oktober 2019, kl. 18:00 – 20:00 på Nordre Toldbold 7.

Mødet er offentligt. Tilmelding skal sendes til PFI@byoghavn.dk senest den 25. oktober 2019.

Du kan også indsende høringssvar om sagen. Det skal ske senest d. 8. november 2019 til Miljøstyrelsen på mailadresse: Mst@mst.dk. I emnefeltet skal der stå: Miljøkonsekvensrapport for Lynetteholm, j.nr. MST-1274-00164.

Læs mere om By & Havns oplæg til høringen her

Læs mere om Lokaludvalgets arbejde vedrørende Lynetteholmen her