Forudsætninger for byudvikling af Lynetteholm

Det er politisk besluttet, at der skal ske en byudvikling i det der betegnes Østhavnen, herunder Lynetteholm. Vi har forholdt os til det samlede projekt i vores høringssvar til den strategiske miljøvurdering.

Med udgangspunkt i de politiske beslutninger om stormflodssikring med og byudvikling på Lynetteholm vil lokaludvalget gøre sin indflydelse gældende for at påvirke udviklingen i en retning, som er i christianshavnernes favør. Senest har lokaludvalget indsendt høringssvar om den strategiske miljøvurdering af bl.a. Lynetteholm og også indsendt høringssvar om Østlig Ringvej og om metrolinje M5.

Kort fortalt ønsker lokaludvalget at bevare eksisterende miljøer, fremme en begrønning og undgå en fortætning af Københavns tætby og særligt af Christianshavn. Vi ser nye boliger og erhvervsbyggerier i Østhavnen som et alternativ til en sådan fortætning og ønsker et sådant byudviklingsmønster afspejlet i kommende kommuneplaner. Lokaludvalget lægger vægt på at få løst metroens kapacitetsproblemer, forbedre metrobetjeningen af den eksisterende by og reducere byens gennemkørende biltrafik.

Lokaludvalget har gjort opmærksom på usikkerheden i beregningerne i den strategiske miljøvurdering, men under en række væsentlige forudsætninger, der er omtalt nedenfor, anser lokaludvalget det samlet for fornuftigt at gennemføre en byudvikling af Østhavnen.

Forudsætningerne

De forudsætninger, som lokaludvalget lægger til grund, er:

 1. Miljøvurdering og anlæg af en stormflodsport i Kronløbet må ske straks.
 2. Tiltag til dæmpning af trafikken gennem centrum må udvikles forud for og besluttes som del af en eventuel beslutning om Østlig Ringvej. Gennemkørselsproblemet er undervurderet i den strategiske miljøvurdering.
 3. Det må forhindres, f.eks. med trafikøer, at en Østlig Ringvejs Lynetteholmtilslutning bliver terminal for sivetrafik til og fra centrum via Knippelsbro og Langebro. Særligt må der ske en beskyttelse af det nordlige Christianshavn.
 4. Der må hurtigt rettes op på, at cykelforbindelsen fra Lynetteholm/Refshaleøen til centrum er utilstrækkelig og – forekommer det - utilstrækkeligt gennemtænkt.
 5. Der må forud for en beslutning fremlægges alternativer for Østhavnens bebyggelsestæthed og prioritering af grønne og blå områder, så borgerne får indsigt og valgmulighed.
 6. Andelen af almene boliger på Lynetteholm må maksimeres af hensyn til boligpriserne og en balanceret befolkningssammensætning.
 7. Den ensidige fokusering på en fortætning af Københavns Kommune, bl.a. med østhavnsudbygningen, bør erstattes af en ”både-og”-udvikling, hvor der parallelt byudvikles stationsnært i forstæderne i Hovedstadsregionens fingre.
 8. I relation til anlæg af Lynetteholm anser lokaludvalget transport af al ny jord med lastbil over bl.a. Knippelsbro for unødigt hensynsløs over for Christianshavn. Lokaludvalget ønsker beslutningen ændret.

Overordnet ønsker lokaludvalget en balanceret byudvikling i Hovedstadsregionen, f.eks. gennem etablering af en organisatorisk enhed med dette formål og med deltagelse af relevante myndigheder.Metrolinje M5 bør tunnellægges

Lokaludvalget er for en metrolinje mellem Hovedbanegården over Islands Brygge og Amager til Lynetteholm – den lilla linje - men med en tunnellagt metrobetjening af Dokøen, Nyholm, Arsenaløen og Frederiksholm med en metrostation, f.eks. ved Operaen.

Lokaludvalget ønsker desuden, at linjeføringen på Nordøstamager tunnellægges mest muligt, herunder strækningen mellem Kløverparken og Refshaleøens sydkyst. Dermed undgås, at natur, vandområde og byrum skæmmes af en højbane, ligesom det begrænser støjbelastningen og sikrer bevarelse af rekreative værdier langs Nordøstamagers kystlinje.

Lokaludvalget lægger vægt på, at der ved anlægget af metroen tages vidtgående hensyn til boligkvarteret på Margretheholm og andre bebyggelser nær metrolinjen, og at en højbane – hvis en sådan skulle blive besluttet - placeres i så stor afstand fra bebyggelse, at støjgener undgås.

Ingen Østlig Ringvej uden trafikal aflastning af Indre By og Christianshavn

Lokaludvalget anser det for en helt afgørende forudsætning, at Østlig Ringvej bliver til fordel for vores by. Den skal gøre det muligt at dæmpe trafikken væsentligt i centrum af København. Lokaludvalget anser det samtidig for væsentligt, at Østlig Ringvej ikke bliver en betalingsvej.  Betaling for kørsel på Østlig Ringvej vil gøre, at såvel personbiltrafik som lastbiltrafik mister et incitament til at anvende denne vejforbindelse. Der vil da være en risiko for, at gennemkørende trafik ikke flytter til ringvejen, og at trafikken i Indre By og på Christianshavn dermed ikke begrænses.

Offentlighed om trafikplanlægning

Christianshavns Lokaludvalg lægger vægt på, at planlægning af trafikal infrastruktur sker på baggrund af gennemarbejdede analyser, at sådanne analyser og deres forudsætninger er offentligt tilgængelige, og at planlægning og gennemførelse af trafikale løsninger sker uden at gå på kompromis med menneskers sundhed og trivsel og uden en negativ påvirkning af natur, klima og miljø.

Baggrund

 • Transportministeriet sendte den strategiske miljøvurdering af udvikling af Østhavnen, herunder Lynetteholm, i offentlig høring i perioden 5. september-9. januar 2023. Fristen blev undervejs forlænget til den 20. januar 2023.
 • Sund & Bælt sendte den Østlig Ringvej i offentlig høring
 • Københavns Kommune sendte den metrolinje M5 i offentlig høring
 • Den strategiske miljøvurdering er en samlet vurdering udviklingsprojekter i Østhavnen - herunder af Lynetteholm. Den beskriver således Lynetteholms følgeprojekter – fx anlæggelse af en østlig ringvej, ny metrolinje, nye veje og cykelstier og boligbyggerier på Refshaleøen, Kløverparken og Lynetteholm – samt byudviklingens CO2-udledning og påvirkninger af havmiljø på et overordnet niveau.
 • Lokaludvalgets høringssvar kan læses her.