Nye sorteringsvaner for husholdningsaffald

Forslag til ny håndtering af husholdningsaffald i København er sendt i offentlig høring

Københavns Kommunes regulativ for husholdningsaffald skal revideres, fordi der skal sorteres flere typer affald til genanvendelse. Det reviderede regulativ indeholder forslag om, at borgerne skal sortere bleaffald, pottemuld, dyrestrøelse, keramik og porcelæn til genanvendelse i stedet for at smide det i restaffaldet.Bleaffald skal indsamles i separate beholdere, pottemuld og dyrestrøelse skal indsamles sammen med haveaffald, og keramik og porcelæn skal indsamles i miljøskabet og – boksen sammen med farligt affald.

Navneskifte til "Stort indbo og Indendørs træ"

Regulativet indeholder også forslag om, at “Storskrald” ændrer navn til “Stort indbo og indendørs træ”. Navneskiftet skal signalere, dels at affaldet er en værdifuld ressource og ikke skrald, og dels at andre typer affald, fx trykimprægneret træ, pap- og plastaffald, skal sorteres og afleveres i andre affaldsordninger.

Og endelig er der forslag om, at det ikke længere skal være muligt at bestille midlertidige containere til storskrald og haveaffald. Det skyldes bl.a., at alt for mange typer affald blandes sammen i containerne, og at affaldet derfor bliver forurenet og ikke kan genanvendes.

Vedtages forslaget til det reviderede regulativ, skal grundejere sørge for, at stort indbo og indendørs træ får en standplads, hvor det er tydeligt adskilt fra andre genstande. Her vil det blive afhentet af kommunen. 

Vi drøfter sagen på vores lokaludvalgsmøde den 26. april. 

Se høringsmaterialet her og mere om affaldshåndtering i Københavns Kommune her.