Torvegades fremtid

I dag får Teknik- og Miljøudvalget et notat til orientering om en analyse om øget cykelkapacitet på Torvegade, som lokaludvalget har været inddraget i.

Teknik- og Miljøforvaltningen har længe arbejdet med en trafikanalyse af, hvordan fremkommeligheden for cykellister på Torvegade kan forbedres. I myldretiden er cykelkapaciteten på strækningen allerede overskredet markant og samtidig forventes det, at byudviklingen frem mod 2035 vil medføre øget cykeltrafik på 8 %.

I lokaludvalget har vi været inddraget i analyseprocessen og der er blevet lyttet til vores kendskab og oplevelser af strækningen. Nu er analyserne behandlet og kogt ned til to forslag:  

1. Torvegade som strøggade - bedre forhold for de lette trafikanter

I løsningsforslag foreslås det, at busbanerne på hele Torvegade nedlægges undtagen foran Christianshavns Torv. Dermed kan der etableres bredere cykelstier og fortove på strækningen.Bilister vil opleve en mindre forringet fremkommelighed, da busserne bliver prioriteret på strækningen. Vurderingen er dog, at forringelsen er så lille, at det ikke vil føre til, at bilister skifter transportmiddel eller rute.

2. Bilfrit torv - fredeliggørelse af Torvegade

I løsningsforslaget foreslås det, at busbaner på hele strækningen nedlægges og omdannes til bredere cykelstier og fortove – samt at Torvegade lukkes for gennemkørende biler ved Christianshavns Torv. Busser må fortsat benytte strækningen, men bilisterne skal finde en alternativ rute. Det vil belaste det omkringliggende vejnet fx på H.C. Andersens Boulevard, men vil også medføre, at dele af Indre By vil opleve mindre trafik.

Hensyn til biler eller beboere?

I vores øjne drejer valget mellem de to løsningsforslag sig overordnet om, hvorvidt hensynet til bilerne eller hensynet til de omkring 4.500 beboere langs og bag Torvegade vejer tungest.

Vi mener, det er beboerne. Derfor håber vi på, at politikerne tør gå den mest indgribende vej og løfte forslaget, der lukker Torvegade for gennemkørende biltrafik ved Christianshavns Torv. Forslaget vil:

  • Sikre markante forbedringer for cyklisterne på Torvegade
  • Reducere antallet af biler i Torvegade og i Prinsessegade betragteligt, da det ikke længere vil være muligt at benytte Torvegade, som gennemkørselsvej
  • Mindske luftforureningen og give nye og bedre muligheder for bylivet på og omkring Christianshavns Torv.

Konsekvenser for Langebro og andre strækninger

I lokaludvalget er vi opmærksom på, at vores foretrukne løsningsforslag medfører at megen af den nuværende og gennemkørende trafik i stedet skal benytte Langebro og andre veje. Det gælder også for christianshavnere, der i dag kan køre via Torvegade til henholdsvis Indre By og Amager.

Ikke desto mindre mener vi, at dette løsningsforslag vil skabe de bedste forhold for hverdagslivet på Christianshavn og vil være et skridt i den rigtige retning i forhold til målsætningen om at København skal være CO2-neutral i 2025.

Begge forslag vil blive præsenteret for politikerne i Teknik- og Miljøudvalget mandag den 7. juni og derefter er det planen, at de to forslag vil indgå sammen med øvrige anlægsprojekter i kommunens budgetforhandlinger for budget 2022.

Se de to løsningsforslag her: 28135812-40924350-2.pdf (kk.dk)