Vores ønskeliste til kommunens budget for 2021

Når kommunes budget fastlægges ligger der et næsten et års arbejde forud. Derfor har vi allerede nu indsendt vores ønskeliste til budget 2021.

Ved kommunens budget for 2020 blev det ikke til de store kommunale investeringer på Christianshavn. Derfor har vi allerede nu indsendt en lang ønskeliste til kommunes fagudvalg, til når forberedelserne til budget 2021 starter op allerede i begyndelsen af 2020.

Vi har indsendt følgende ønsker:

Ønsker til Teknik- og Miljøudvalget

Genetablering af busslusen på Holmen samt følgende projekter:

Evaluering af forholdene på Danneskiold-Samsøes Allé og Prinsessegade efter at busslusen er sat ud af drift

Cykelsti i eget tracé på Danneskiold-Samsøes Allé

Hastighedsnedsættelse til 30 km/t på begge gader

Afsætningsareal ved Christiania

Årlige trafiktællinger og opfølgning på trafiktællingerne.

Genopretning af den østlige del af Bådsmandsstræde

Cykelsti på Refshalevej

Penge til at øge sikkerheden i krydset Torvegade/Strandgade og til at forhindre tung trafik omkring Christians Kirke via Strandgade eller Wildersgade

Bedre belysning og forgrønning af Christianshavn Torv

Forgrønning af Bodenhoffs Plads

Følgearbejder ved Lille Langebro, bl.a. skiltning og lysregulering i Langebrogade og adskillelse af cyklister og fodgængere på promenaden

Analyser vedr. en trafikplan for Christianshavn

Penge til ny indretning af Torvegade som opfølgning til det dispositionsforslag for øget cykelkapacitet på Torvegade, der bliv igangsat med budget 2020

Ønsker til økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget

Tilgængelighed til Christianshavns Beboerhus for handicappede samt en

vedligeholdelsesplanen for Beboerhuset

Ønsker til Kultur- og Fritidsudvalget

Bedre vedligehold og bemanding i Hal C

Flytning af Christianshavns Bibliotek til Papirøen eller Gl. Dok

Ønsker til Børne- og Ungeudvalget

Driftsmidler til ungehuset i Brobergsgade 10; Lokaludvalget har forstået, at der ikke er afsat driftsmidler til ungehuset.

Ønsker til Socialudvalget

Midlertidige boliger eller bo-institution på Refshaleøen til hjemløse. Enten som herberg og gerne som skæve boliger med sociale viceværter samt en beskyttet arbejdsplads

Ønsker til Sundheds- og Omsorgsudvalget

Plejecenter på Christianshavn, gerne på Nyholm. Et plejecenter bør ikke kun omfatte plejeboliger, men skal også fungere i forhold til den øvrige del af bydelen m.h.t. lokaler, træningsfaciliteter m.m.

Derudover beder vi om:

At klimatilpasningstiltag skal fremmes mest muligt, fx el-busser på alle linjer, landstrøm til krydstogtskibe, krav om el-drevne kanalrundfarter osv., og at kommunen afsætter penge til og reserverer arealer på Nyholm til offentlige formål.

I lokaludvalget arbejder vi forsat for, at så mange af ovenstående punkter som muligt kan blive en realitet.