Prøvetiltag på Christianshavns Torv i vintermånederne

Vi har holdt møde med to forvaltninger om Christianshavns Torv og appellerer til, at ambitionsniveauet for at gøre noget ved torvet, sættes et nøk op.

Siden november har Teknik- og Miljøforvaltningen og Socialforvaltningen mødtes et par gange om ugen på Christianshavns Torv for at koordinere de sociale indsatser med kommunens renholdsindsatser.Koordineringen er første led i at afklare om, der skal sættes yderligere tiltag i værk for at skabe et mere trygt og velfungerende byrum for brugerne af torvet og beboerne på Christianshavn.

Vi har holdt et møde med begge forvaltninger og håber, at ambitionsniveauet for at gøre noget ved torvet sættes et nøk op.En koordineret indsats mellem de to forvaltninger må være et absolut minimumstiltag for at fremme et mere fredeligt og funktionelt torv. Den pointe gjorde vi klart til mødet. Derudover præsenterede vi på ny vores ideer og forslag til forbedringer på torvet med udgangspunkt i et oplæg fra Christianshavns Torvenetværk. 

Ting tager tid – ny henvendelse til borgmestrene

I starten af 2023 præsenterede vi det selv samme oplæg til forbedringer og prøvehandlinger for forvaltningernes to borgmestre - socialborgmester Karina Vestergård Madsen og teknik- og miljøborgmester Line Barfod. Til mødet havde vi derfor lidt større forventninger til kommunens indsatser på torvet.Vi tillod os derfor at skrive til borgmestrene på ny for at få sat yderligere skub i processen og gang i forsøg med fysiske tiltag på torvet. I henvendelsen fremhæver vi bl.a., at:

  • den kommende omlægning af Torvegade bør tænkes sammen med en ny indretning af torvet
  • kommunen bør bede Metroselskabet og Movia om hurtigst muligt at fjerne overdækningen på busstoppestedet
  • der etableres et læskur ved Christianshavns Kanal tæt ved Børnehusbroen og at pissoiret, der før stod dette sted, genetableres.

Uopfordret og hurtigt svar fra borgmestrene

På baggrund af mødet med forvaltningerne fik vi dog en uopfordret henvendelse fra de to borgmestre. Her skriver de bl.a.:  

”Vi håber, at den koordinerede tilstedeværelse af forvaltningerne på torvet dels vil afhjælpe nogle af problemstillingerne og dels afdække om der er behov for flere eller andre tiltag. Hvis det er tilfældet, vil der ved kommende budgetforhandlinger skulle afsættes midler dertil.

I skal vide, at vi politisk også er meget engageret i, at der findes nogle gode løsninger for torvet og at vi aktuelt arbejder for at finde fleksible og forsøgsvise byrums-løsninger, der ligeledes kan indgå som en del af løsningen. Det er vores mål, at de løsninger kan implementeres – efter dialog med jer – i begyndelsen af 2024.”

Næste skridt er at formulere et budgetønske

I lokaludvalget fortsætter vi dialogen med Socialforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen. Vi har et opfølgende møde i januar og indtil da bruger vi tiden til at formulere budgetønske om tiltag til forbedringer på Christianshavn Torv.

Brevene mellem os og borgmestrene kan ses her: